Zmień język:


Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu pt „Promocja marki nowych produktów – hybrydowe lampy uliczne LED ECOROTE” 

nr projektu POIR.03.03.03-18-0012/17 w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

realizowanego przez firmę HIPAR Sp. z o.o.

36-017  Błędowa Tyczyńska

Wola Rafałowska 191a

Celem projektu jest promocja nowych produktów wejście na nowe rynki zagraniczne poprzez promocję marki ECOROTE na targach, uczestnictwo w misjach wyjazdowych jak i organizację misji przyjazdowej. 

Rezultatem projektu będą podpisane umowy z odbiorcami na rynkach zagranicznych wymienionych w opisie projektu i we wskaźnikach oraz osiągnięcie przychodów z tytułu sprzedaży nowych produktów co spowoduje zwiększenie udziału działalności eksportowej firmy. Realizacja projektu przyczyni się do również w dłuższym okresie czasu do zwiększenia dojrzałości eksportowej z uwagi na pozyskanie nowych doświadczeń w zakresie promocji eksportu. Projekt polega na promowaniu produktów firmy Hipar – całkowicie nowych produktów: hybrydowych lamp ulicznych LED ECOROTE. 
Projekt realizowany jest w ramach branżowego planu promocji - Program promocji branży budowy i wykańczania budowli. 

Planowana promocja obejmuje rynki, które są potencjalnymi znaczącymi rynkami dla produktów jakimi są hybrydowe lampy uliczne LED działające w oparciu o wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej. Planowane rynki to: Rosja, Katar, Norwegia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Ukraina i Kazachstan z których cztery stanowią również rynki perspektywiczne wybranego programu promocji branży. Projekt będzie obejmował uczestnictwo jako wystawca w targach międzynarodowych oraz zakup specjalistycznej usługi doradczej w zakresie przygotowania firmy na wejście na rynki perspektywiczne.
Ponadto w ramach projektu planuje się organizację misji wyjazdowej i przyjazdowej oraz dodatkowe działania promocyjne zgodne z branżowym planem promocji. 
Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania nakierowane są poprzez promocję produktu na zwiększenie sprzedaży, zdobycie nowych rynków.

- wartość projektu ogółem: 445 530,00PLN 
- wydatki kwalifikowane : 420 000,00 PLN
- dofinansowanie: 315 000,00 PLN